meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter.

Từ điển Anh Việt

 • meter

  /'mi:tə/

  * danh từ

  cái đo; cái đòng hồ đo; người đo ((thường) trong từ ghép)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) metre

 • meter

  (máy tính) dụng cụ đo, máy đo; mét

  check m. dụng cụ kiểm tra

  count rate m. máy đo tốc độ tính

  recording m. dụng cụ tự ghi, dụng cụ ghi

  water m. máy đo lượng nước, thuỷ lượng kế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • meter

  * kinh tế

  cái đo

  đồng hồ đo (nước, điện)

  dụng cụ đo

  mét

  thước

  * kỹ thuật

  bộ đếm

  công tơ điện

  điện năng kế

  đo

  đo đạc

  đồng hồ đo

  dụng cụ đo

  dụng cụ đo, đo

  khí cụ đo

  máy đếm

  máy đo

  mét

  điện lạnh:

  công tơ

  xây dựng:

  công tơ mét

  toán & tin:

  máy đo mét

  cơ khí & công trình:

  thước (đo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • meter

  the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1.094 yards)

  Synonyms: metre, m

  any of various measuring instruments for measuring a quantity

  (prosody) the accent in a metrical foot of verse

  Synonyms: metre, measure, beat, cadence

  rhythm as given by division into parts of equal duration

  Synonyms: metre, time

  measure with a meter

  meter the flow of water

  stamp with a meter indicating the postage

  meter the mail