meter cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter cell

    * kỹ thuật

    bình đo

    lọ đo