meter drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter drop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bậc đo nước (trong kênh)