meter base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter base

    * kỹ thuật

    đế công tơ