meter error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter error

    * kỹ thuật

    sai số do dụng cụ

    sai số dụng cụ đo