meter workshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter workshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter workshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter workshop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter workshop

    * kỹ thuật

    điện:

    phân xưởng công tơ