meter stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter stick

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    que đo