metering pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metering pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metering pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metering pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metering pin

    * kỹ thuật

    ống đo