metering port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metering port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metering port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metering port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metering port

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    lỗ định lượng