metering hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metering hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metering hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metering hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metering hole

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lỗ hiệu chuẩn