meterstick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meterstick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meterstick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meterstick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • meterstick

    a rule one meter long (usually marked off in centimeters and millimeters)

    Synonyms: metrestick

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).