metrestick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metrestick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metrestick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metrestick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • metrestick

    Similar:

    meterstick: a rule one meter long (usually marked off in centimeters and millimeters)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).