meter angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter angle

    * kỹ thuật

    y học:

    góc một thước