meter wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter wire

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dây đo