meter dial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter dial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter dial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter dial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter dial

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    mặt số đồng hồ đo

    mặt số máy đo