metered mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metered mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metered mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metered mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metered mail

    * kinh tế

    thư đóng tem bằng máy