meter cupboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter cupboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter cupboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter cupboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter cupboard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tủ công tơ