meterage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meterage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meterage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meterage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meterage

    * kỹ thuật

    sự đo lường