beat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beat.

Từ điển Anh Việt

 • beat

  /bi:t/

  * danh từ

  sự đập; tiếng đập

  the beat of a drum: tiếng trống

  heart beats: trống ngực

  khu vực đi tuần (của cảnh sát); sự đi tuần

  to be on the beat: đang đi tuần

  to be off (out to) one's beat: ngoài phạm vi đi tuần của mình; ngoài phạm vi giải quyết của mình

  (thông tục) cái trội hơn hẳn, cái vượt hơn hẳn

  I've never seen his beat: tớ chưa thấy ai trôi hơn nó

  (âm nhạc) nhịp, nhịp đánh (của người chỉ huy dàn nhạc)

  (vật lý) phách

  (săn bắn) khu vực săn đuổi, cuộc săn đuổi

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tin đăng đầu tiên (trước các báo cáo)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người thất nghiệp; người sống lang thang đầu đường xó chợ

  * (bất qui tắc) động từ beat; beaten, beat

  đánh đập, nện, đấm

  to beat black and blue: đánh cho thâm tím mình mẩy

  to beat at the door: đập cửa

  to beat one's breast: tự đấm ngực

  vỗ (cánh); gõ, đánh (nhịp)

  to beat the wings: vỗ cánh (chim)

  to beat time: (âm nhạc) gõ nhịp, đánh nhịp

  his pulse began to beat quicker: mạch của nó bắt đầu đập nhanh hơn

  thắng, đánh bại, vượt

  to beat somebody ever heard: cái đó vượt xa tất cả những cái mà tôi từng được nghe thấy

  đánh trống để ra lệnh, ra hiệu bệnh bằng trống

  to beat a charge: đánh trống ra lệnh tấn công

  to beat a retreat: đánh trống ra lệnh rút lui

  to beat a parley: đánh trống đề nghị thương lượng

  (săn bắn) khua (bụi rậm... để lùa những con thú ra)

  to beat the bushes: khua bụi

  to beat about

  khua (bụi...), khuấy (nước...) (để lùa ra)

  (hàng hải) đi vát

  to beat down

  đánh trống, hạ

  to beat down prices: đánh hạ giá; mặc cả được hạ giá

  làm thất vọng, làm chán nản

  he was thoroughly beaten down: nó hoàn toàn thất vọng, nó chán nản rã rời

  to beat in

  đánh thủng; đánh vỡ

  to beat out

  đập bẹt ra, nện mỏng ra (kim loại...)

  dập tắt (ngọn lửa...)

  to beat up

  đánh (trứng, kem...)

  đi khắp (một vùng...)

  truy lùng, theo dõi (ai...)

  (quân sự) bắt, mộ (lính)

  to beat up recruits: mộ lính

  (hàng hải) đi vát, chạy giạt vào bờ

  khua (bụi...), khuấy (nước...) (để lùa ra)

  to beat about the bush

  nói quanh

  to beat it

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chạy trốn cho nhanh

  beat it!: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cút đi!, cút ngay!, xéo ngay!

  to beat one's brains

  (xem) brain

  to beat somebody hollow (all to prices, to nothing, to ribbands, to smithereens to stricks)

  hoàn toàn đánh bại ai; đánh ai tơi bời

  to beat up the quarters of somebody

  (xem) quarter

 • beat

  (Tech) phách

 • beat

  phách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beat

  * kinh tế

  mặc cả giảm giá

  nhào bột đánh trứng

  trả bớt giá

  * kỹ thuật

  đánh

  đập

  nghiền vụn

  nhịp

  phách

  sự đảo

  sự dao động

  sự va đập

  tiếng gõ

  va đập

  xây dựng:

  độ đảo

  cơ khí & công trình:

  làm va đập

  điện lạnh:

  tần số phách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beat

  a regular route for a sentry or policeman

  in the old days a policeman walked a beat and knew all his people by name

  Synonyms: round

  a single pulsation of an oscillation produced by adding two waves of different frequencies; has a frequency equal to the difference between the two oscillations

  the sound of stroke or blow

  he heard the beat of a drum

  a regular rate of repetition

  the cox raised the beat

  a stroke or blow

  the signal was two beats on the steam pipe

  the act of beating to windward; sailing as close as possible to the direction from which the wind is blowing

  come out better in a competition, race, or conflict

  Agassi beat Becker in the tennis championship

  We beat the competition

  Harvard defeated Yale in the last football game

  Synonyms: beat out, crush, shell, trounce, vanquish

  give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression

  Thugs beat him up when he walked down the street late at night

  The teacher used to beat the students

  Synonyms: beat up, work over

  hit repeatedly

  beat on the door

  beat the table with his shoe

  move rhythmically

  Her heart was beating fast

  Synonyms: pound, thump

  shape by beating

  beat swords into ploughshares

  glare or strike with great intensity

  The sun was beating down on us

  move with a thrashing motion

  The bird flapped its wings

  The eagle beat its wings and soared high into the sky

  Synonyms: flap

  sail with much tacking or with difficulty

  The boat beat in the strong wind

  stir vigorously

  beat the egg whites

  beat the cream

  Synonyms: scramble

  strike (a part of one's own body) repeatedly, as in great emotion or in accompaniment to music

  beat one's breast

  beat one's foot rhythmically

  be superior

  Reading beats watching television

  This sure beats work!

  avoid paying

  beat the subway fare

  Synonyms: bunk

  move with a flapping motion

  The bird's wings were flapping

  Synonyms: flap

  indicate by beating, as with the fingers or drumsticks

  Beat the rhythm

  make by pounding or trampling

  beat a path through the forest

  produce a rhythm by striking repeatedly

  beat the drum

  strike (water or bushes) repeatedly to rouse animals for hunting

  Similar:

  pulse: the rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart

  he could feel the beat of her heart

  Synonyms: pulsation, heartbeat

  rhythm: the basic rhythmic unit in a piece of music

  the piece has a fast rhythm

  the conductor set the beat

  Synonyms: musical rhythm

  beatnik: a member of the beat generation; a nonconformist in dress and behavior

  meter: (prosody) the accent in a metrical foot of verse

  Synonyms: metre, measure, cadence

  drum: make a rhythmic sound

  Rain drummed against the windshield

  The drums beat all night

  Synonyms: thrum

  tick: make a sound like a clock or a timer

  the clocks were ticking

  the grandfather clock beat midnight

  Synonyms: ticktock, ticktack

  pulsate: move with or as if with a regular alternating motion

  the city pulsated with music and excitement

  Synonyms: quiver

  outwit: beat through cleverness and wit

  I beat the traffic

  She outfoxed her competitors

  Synonyms: overreach, outsmart, outfox, circumvent

  perplex: be a mystery or bewildering to

  This beats me!

  Got me--I don't know the answer!

  a vexing problem

  This question really stuck me

  Synonyms: vex, stick, get, puzzle, mystify, baffle, pose, bewilder, flummox, stupefy, nonplus, gravel, amaze, dumbfound

  exhaust: wear out completely

  This kind of work exhausts me

  I'm beat

  He was all washed up after the exam

  Synonyms: wash up, tucker, tucker out

  all in: very tired

  was all in at the end of the day

  so beat I could flop down and go to sleep anywhere

  bushed after all that exercise

  I'm dead after that long trip

  Synonyms: bushed, dead