crush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crush.

Từ điển Anh Việt

 • crush

  /krʌʃ/

  * danh từ

  sự ép, sự vắt; sự nghiến, sự đè nát

  đám đông, chen chúc, đám đông xô đẩy chen lấn nhau

  buổi hội họp đông đúc

  đòn trí mạng; (quân sự) sự tiêu diệt

  sự vò nhàu, sự vò nát

  nước vắt (cam, chanh...)

  (từ lóng) sự phải lòng, sự mê

  to have a crush on someone: phải lòng ai, mê ai

  đường rào chỉ đủ một con vật đi (Uc)

  * ngoại động từ

  ép, vắt (hoa quả); nghiến, đè nát, đè bẹp

  to crush grapes: ép nho

  nhồi nhét, ấn, xô đẩy

  to crush people into a hall: nhồi nhét người vào phòng

  (nghĩa bóng) tiêu diệt, diệt; dẹp tan, làm tiêu tan

  to crush one's enemy: tiêu diệt kẻ thù

  hope is crush ed: hy vọng bị tiêu tan

  vò nhàu, làm nhàu nát (quần áo, tờ giấy...)

  uống cạn

  to crush a drink of wine: uống cạn cố rượu

  * nội động từ

  chen, chen chúc

  nhàu nát

  to crush down

  tán vụn

  to crush out

  ép, vắt ra

  dẹp tan, bóp chết (một cuộc nổi dậy...)

  to crush up

  nghiền nát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crush

  a dense crowd of people

  Synonyms: jam, press

  the act of crushing

  Synonyms: crunch, compaction

  break into small pieces

  The car crushed the toy

  humiliate or depress completely

  She was crushed by his refusal of her invitation

  The death of her son smashed her

  Synonyms: smash, demolish

  become injured, broken, or distorted by pressure

  The plastic bottle crushed against the wall

  Similar:

  crushed leather: leather that has had its grain pattern accentuated

  puppy love: temporary love of an adolescent

  Synonyms: calf love, infatuation

  oppress: come down on or keep down by unjust use of one's authority

  The government oppresses political activists

  Synonyms: suppress

  squash: to compress with violence, out of natural shape or condition

  crush an aluminum can

  squeeze a lemon

  Synonyms: squelch, mash, squeeze

  beat: come out better in a competition, race, or conflict

  Agassi beat Becker in the tennis championship

  We beat the competition

  Harvard defeated Yale in the last football game

  Synonyms: beat out, shell, trounce, vanquish

  jam: crush or bruise

  jam a toe

  break down: make ineffective

  Martin Luther King tried to break down racial discrimination