shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shell.

Từ điển Anh Việt

 • shell

  /ʃelf/

  * danh từ

  vỏ; bao; mai

  to retire into one's shell: rút vào vỏ của mình

  to come out of one's shell: ra khỏi vỏ, chan hoà với mọi người

  vỏ tàu; tường nhà

  quan tài trong

  thuyền đua

  đạn trái phá, đạn súng cối; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạn

  đốc kiếm

  (như) shell-jacket

  (vật lý); (hoá học) vỏ, lớp

  ion shell: vỏ ion

  electron shell: lớp electron

  nét đại cương (một kế hoạch)

  vỏ bề ngoài

  (thơ ca) đàn lia

  * động từ

  bóc vỏ, lột vỏ (quả đậu, tôm...); nhể (ốc)

  to shell peas: bóc vỏ đậu

  phủ vỏ sò, lát bằng vỏ sò

  bắn pháo, nã pháo

  to shell off

  tróc ra

  to shell out

  (từ lóng) trả tiền, xuỳ tiền

 • shell

  vỏ, cáo bao

  convex s. (giải tích) cái bao lồi

  sherical s. (cơ học) vỏ cầu

  thin s. vỏ mỏng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shell

  * kinh tế

  vẩy

  vỏ

  vỏ cứng

  vỏ sắt

  * kỹ thuật

  áo khuôn

  bao

  báo biểu

  bao bọc

  bộ trình báo

  cái bao

  đoạn ống

  hòm khuôn

  hộp

  khoang

  lồng

  lớp bọc

  lớp, vỏ

  ngăn

  nứt vỏ

  ống

  ống lồng

  ống lót

  ống vách

  ống xẻ

  phễu nạp liệu

  rỗ

  thùng

  tường

  vành

  vỏ (máy)

  vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)

  vỏ bao

  vỏ bọc

  vỏ che

  vỏ che (phương pháp che khuôn)

  vỏ lò

  vỏ ống lót

  vỏ, bao bì

  xây dựng:

  bộ phận bao che

  nổi u

  vỏ

  vỏ (hộp)

  vỏ ngoài

  hóa học & vật liệu:

  đá vỏ sò

  cơ khí & công trình:

  mũi doa (kỹ thuật khoan)

  vách (nồi hơi)

  giao thông & vận tải:

  vỏ tàu ngoài (đóng tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shell

  ammunition consisting of a cylindrical metal casing containing an explosive charge and a projectile; fired from a large gun

  the material that forms the hard outer covering of many animals

  the hard usually fibrous outer layer of some fruits especially nuts

  the exterior covering of a bird's egg

  Synonyms: eggshell

  a rigid covering that envelops an object

  the satellite is covered with a smooth shell of ice

  a very light narrow racing boat

  Synonyms: racing shell

  the housing or outer covering of something

  the clock has a walnut case

  Synonyms: case, casing

  the hard largely calcareous covering of a mollusc or a brachiopod

  fall out of the pod or husk

  The corn shelled

  hit the pitches of hard and regularly

  He shelled the pitcher for eight runs in the first inning

  look for and collect shells by the seashore

  remove from its shell or outer covering

  shell the legumes

  shell mussels

  Similar:

  carapace: hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles

  Synonyms: cuticle, shield

  plate: a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners)

  Synonyms: scale

  blast: use explosives on

  The enemy has been shelling us all day

  blast: create by using explosives

  blast a passage through the mountain

  beat: come out better in a competition, race, or conflict

  Agassi beat Becker in the tennis championship

  We beat the competition

  Harvard defeated Yale in the last football game

  Synonyms: beat out, crush, trounce, vanquish

  husk: remove the husks from

  husk corn