blast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blast.

Từ điển Anh Việt

 • blast

  /blɑ:st/

  * danh từ

  luồng gió; luồng hơi (bễ lò), hơi (bom...)

  tiếng kèn

  the blast of a trumpet: tiếng kèn trompet

  sự nổ (mìn)

  * ngoại động từ

  làm tàn, làm khô héo, làm thui chột

  frost blasts buds: sương giá làm thui chột nụ cây

  làm nổ tung, phá (bằng mìn)

  phá hoại, làm tan vỡ (hạnh phúc, kế hoạch...); làm mất danh dự

  gây hoạ; nguyền rủa

  blast you!

  đồ trời đánh thánh vật!

 • blast

  (Tech) xóa, bộc phát; nổ nhanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blast

  * kinh tế

  đăng quảng cáo

  phát thanh

  * kỹ thuật

  cho nổ

  làm nổ

  lực đẩy

  luồng gió

  nổ

  nổ mìn

  máy phun cát

  máy quạt gió

  phun

  phun khí

  phụt

  quạt gió

  sự nổ

  sự nổ mìn

  sự phóng

  sự phun cát

  sự quạt gió

  sự thổi gió

  sức đẩy

  vụ nổ

  hóa học & vật liệu:

  pháo quặng

  xây dựng:

  sự nổ (mìn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blast

  a very long fly ball

  an explosion (as of dynamite)

  make a strident sound

  She tended to blast when speaking into a microphone

  Synonyms: blare

  use explosives on

  The enemy has been shelling us all day

  Synonyms: shell

  apply a draft or strong wind to to

  the air conditioning was blasting cold air at us

  create by using explosives

  blast a passage through the mountain

  Synonyms: shell

  make with or as if with an explosion

  blast a tunnel through the Alps

  fire a shot

  the gunman blasted away

  Synonyms: shoot

  shatter as if by explosion

  Synonyms: knock down

  shrivel or wither or mature imperfectly

  Similar:

  bang: a sudden very loud noise

  Synonyms: clap, eruption, bam

  gust: a strong current of air

  the tree was bent almost double by the gust

  Synonyms: blow

  good time: a highly pleasurable or exciting experience

  we had a good time at the party

  celebrating after the game was a blast

  fire: intense adverse criticism

  Clinton directed his fire at the Republican Party

  the government has come under attack

  don't give me any flak

  Synonyms: attack, flak, flack

  smash: hit hard

  He smashed a 3-run homer

  Synonyms: nail, boom

  savage: criticize harshly or violently

  The press savaged the new President

  The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage

  Synonyms: pillory, crucify