nail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nail.

Từ điển Anh Việt

 • nail

  /neil/

  * danh từ

  móng (tay; chân); móng vuốt (thú vật)

  cái đinh

  to drive a nail: đóng đinh

  nên (đơn vị đo lường cổ, bằng khoảng 55cm)

  hard as nails

  (thể dục,thể thao) rắn rỏi; sung sức; được tập luyện kỹ

  cứng rắn; tàn nhẫn

  to fligh tooball and nail

  (xem) tooth

  to hit the [right] nail on the head

  (xem) hit

  a nail in one's coffin

  cái có thể làm cho người ta chóng chết

  to pay on the nail

  trả ngay không lần lữa

  right á náil

  đúng lắm, hoàn toàn đúng

  * ngoại động từ

  đóng đinh; (nghĩa bóng) ghìm chặt

  to nail up a window: lấy đinh vít chặt cửa sổ lại

  to nail one's eyes on something: nhìn chăm chú (nhìn chòng chọc) vật gì

  to stood nailed to the ground: nó đứng như chôn chân xuống đất

  to nail a blow: giáng cho một đòn

  to nail someone down to his promise: bắt ai phải giữ lời hứa

  (từ lóng) bắt giữ, tóm

  to nail colours to mast

  (xem) colour

  to nail a lie to the counter (barn-door)

  vạch trần sự dối trá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nail

  * kinh tế

  cái móng

  cái vuốt

  * kỹ thuật

  cái đinh

  đầu nhọn

  đinh

  đinh lớn

  đóng (đinh)

  đóng đinh

  mũi nhọn

  điện:

  đanh

  toán & tin:

  đinh, đóng đinh

  y học:

  móng (cấu trúc sừng keratin được tạo thành từ biểu mô trên mặt lưng của mồi ngón tay và ngón chân)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nail

  horny plate covering and protecting part of the dorsal surface of the digits

  a thin pointed piece of metal that is hammered into materials as a fastener

  a former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard

  attach something somewhere by means of nails

  nail the board onto the wall

  Similar:

  collar: take into custody

  the police nabbed the suspected criminals

  Synonyms: apprehend, arrest, pick up, nab, cop

  smash: hit hard

  He smashed a 3-run homer

  Synonyms: boom, blast

  nail down: succeed in obtaining a position

  He nailed down a spot at Harvard

  Synonyms: peg

  breeze through: succeed at easily

  She sailed through her exams

  You will pass with flying colors

  She nailed her astrophysics course

  Synonyms: ace, pass with flying colors, sweep through, sail through

  pinpoint: locate exactly

  can you pinpoint the position of the enemy?

  The chemists could not nail the identity of the chromosome

  complete: complete a pass