boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boom.

Từ điển Anh Việt

 • boom

  /bu:m/

  * danh từ

  (hàng hải) sào căng buồm

  hàng rào gỗ nổi (chắn cửa sông, cửa cảng)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cần (máy trục)

  xà dọc (cánh máy bay)

  * danh từ

  tiếng nổ đùng đùng (súng); tiếng gầm (sóng); tiếng oang oang

  tiếng kêu vo vo

  * nội động từ

  nổ đùng đùng (súng); nói oang oang

  kêu vo vo, kêu vo ve (sâu bọ)

  * danh từ

  sự tăng vọt (giá cả)

  sự phất trong (buôn bán...); sự nổi tiếng thình lình (nhờ quảng cáo rùm beng)

  boom city (town)

  thành phố phát triển nhanh

  * ngoại động từ

  quảng cáo rùm beng (cho một mặt hàng gì mới...)

  * nội động từ

  tăng vọt (giá cả)

  phất (công việc buôn bán...); thình lình trở nên nổi tiếng (nhờ quảng cáo rùm beng)

 • boom

  (Tech) cần/giá treo (ống nói)

 • Boom

  (Econ) Sự bùng nổ tăng trưởng

  + GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG của CHU KÌ KINH DOANH. Cụm thuật ngữ này chỉ áp dụng với tốc độ đổi hướng đi lên nhanh chóng nào đó so với CHIỀU HƯỚNG TRƯỜNG KỲ.

 • boom

  (thống kê) sự buôn bán phát đạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boom

  * kinh tế

  bán đắt buôn may

  cơn sốt

  đợt bộc phát

  giá cả bột tăng

  giai đoạn phồn thịnh bộc phát

  làm ăn phát đạt

  lên đột ngột

  phát triển mạnh

  phồn vinh

  sự lên giá đột ngột

  tăng vọt

  tăng vọt giá cả

  vọt giá

  * kỹ thuật

  cái ghi

  cần máy trục

  dầm

  dầm dọc

  độ cong

  giá máy

  giằng (trong giàn)

  mũi tên

  ô thanh chắn

  tầm với

  thanh dài

  thanh giằng

  xà dọc

  xà ngang

  xây dựng:

  cần (cẩu trục)

  mạ rầm

  cơ khí & công trình:

  cần (máy trục)

  mạ dầm

  thanh đai của giàn

  giao thông & vận tải:

  hàng rào nổi

  sào căng buồm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • boom

  a deep prolonged loud noise

  Synonyms: roar, roaring, thunder

  a state of economic prosperity

  a sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money)

  the demand for testing has created a boom for those unregulated laboratories where boxes of specimen jars are processed like an assembly line

  Synonyms: bonanza, gold rush, gravy, godsend, manna from heaven, windfall, bunce

  a pole carrying an overhead microphone projected over a film or tv set

  Synonyms: microphone boom

  any of various more-or-less horizontal spars or poles used to extend the foot of a sail or for handling cargo or in mooring

  make a resonant sound, like artillery

  His deep voice boomed through the hall

  Synonyms: din

  make a deep hollow sound

  Her voice booms out the words of the song

  Synonyms: boom out

  grow vigorously

  The deer population in this town is thriving

  business is booming

  Synonyms: thrive, flourish, expand

  Similar:

  smash: hit hard

  He smashed a 3-run homer

  Synonyms: nail, blast

  thunder: be the case that thunder is being heard

  Whenever it thunders, my dog crawls under the bed