flourish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flourish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flourish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flourish.

Từ điển Anh Việt

 • flourish

  /flourish/

  * danh từ

  sự trang trí bay bướm; nét trang trí hoa mỹ; nét viền hoa mỹ

  sự diễn đạt hoa mỹ; sự vận động tu từ

  sự vung (gươm, vũ khí, tay)

  (âm nhạc) hồi kèn; nét hoa mỹ; đoạn nhạc đệm tuỳ ứng; nhạc dạo tuỳ ứng

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thịnh vượng

  sự phồn thịnh

  in full flourish: vào lúc phồn thịnh nhất

  * nội động từ

  hưng thịnh, thịnh vượng, phát đạt; thành công; phát triển, mọc sum sê (cây...)

  viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

  khoa trương

  (âm nhạc) dạo nhạc một cách bay bướm; thổi một hồi kèn

  * ngoại động từ

  vung (vũ khí); khoa (chân), múa (tay)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flourish

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phát đạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flourish

  a showy gesture

  she entered with a great flourish

  an ornamental embellishment in writing

  a display of ornamental speech or language

  the act of waving

  Synonyms: brandish

  (music) a short lively tune played on brass instruments

  he entered to a flourish of trumpets

  her arrival was greeted with a rousing fanfare

  Synonyms: fanfare, tucket

  Similar:

  boom: grow vigorously

  The deer population in this town is thriving

  business is booming

  Synonyms: thrive, expand

  thrive: make steady progress; be at the high point in one's career or reach a high point in historical significance or importance

  The new student is thriving

  Synonyms: prosper, fly high

  brandish: move or swing back and forth

  She waved her gun

  Synonyms: wave