wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave.

Từ điển Anh Việt

 • wave

  /weiv/

  * danh từ

  sóng, làn sóng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the waves: (thơ ca) biển cả

  long waves: (rađiô) làn sóng dài

  wave motion: chuyển động sóng

  permanent wave: tóc làn sóng giữ lâu không mất quăn

  a wave of revolution: làn sóng cách mạng

  đợt

  in waves: từng đợt, lớp lớp

  to attack in waves: tấn công từng đợt

  sự vẫy tay ra hiệu; cái vẫy tay

  * nội động từ

  gợn sóng, quăn thành làn sóng

  the field of corn is waving in the breeze: cánh đồng lúa gợn sóng dưới làn gió nhẹ

  hair waves naturally: tóc quăn tự nhiên

  phấp phới, phấp phới bay

  the red flag waved in the wind: lá cờ đỏ phấp phới bay trước gió

  vẫy tay ra hiệu

  to wave to someone: vẫy tay ra hiệu cho ai

  * ngoại động từ

  phất, vung

  to wave a banner: phất cờ

  to wave a sword: vung gươm (đi đầu để động viên...)

  uốn (tóc) thành làn sóng

  to have one's hair waved: đem uốn tóc thành làn sóng

  vẫy tay ra hiệu

  to wave someone aside: vẫy tay ra hiệu cho ai đứng ra một bên

  to wave aside

  bác bỏ, gạt bỏ

 • wave

  sóng

  w. of dilatation sóng nở

  w. of earth quake sóng địa chấn

  breaking w. sóng vỡ

  bow w. đầu sóng

  circular w. sóng tròn

  circularly polarized w. sóng phân cực tròn

  complementary w. sóng bù

  compressional w. sóng nén

  damped w. sóng tắt dần

  deression w. sóng thấp; sóng thưa

  dilatation w. sóng nở

  distortional w. sóng xoắn

  diverging w. sóng phân kỳ

  double w. sóng kép

  elastic w. sóng đàn hồi

  H w.s sóng H

  incident w. sóng tới

  internal w. sóng trong

  linear w. sóng tuyến tính

  longitudinal w. sóng dọc

  medium w.s sóng giữa

  nonlinear w. sóng phi tuyến

  parallel w.s các sóng song song

  plane w. sóng phẳng

  polarized w. sóng phân cực

  precompression w. sóng dự áp (sóng có áp suất trước)

  pressure w. sóng áp

  principal w. sóng chính

  progressive w. (vật lí) sóng [chạy, sóng tiến, lan truyền]

  quasi-simple w. sóng tựa đơn

  radio w. sóng vô tuyến

  reflected w. sóng phản xạ

  roll w. sóng lăn

  scattered w. sóng tán

  shear w. sóng trượt

  shock w. sóng kích động; sóng va chạm

  solitary w. (cơ học) sóng cô độc

  spherical w. sóng cầu

  standing w. sóng đứng

  stationery w. sóng dừng

  symmetric w. sóng đối xứng

  travelling w. (vật lí) sóng chạy [tiến, lan truyền]

  transverse w. sóng ngang

  trochoidal w. sóng trocoit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wave

  * kỹ thuật

  dao động

  gợn sóng

  làn sóng

  sóng

  sóng âm

  uốn sóng

  giao thông & vận tải:

  sóng biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wave

  one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water)

  Synonyms: moving ridge

  a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon

  a wave of settlers

  troops advancing in waves

  (physics) a movement up and down or back and forth

  Synonyms: undulation

  something that rises rapidly

  a wave of emotion swept over him

  there was a sudden wave of buying before the market closed

  a wave of conservatism in the country led by the hard right

  the act of signaling by a movement of the hand

  Synonyms: waving, wafture

  a hairdo that creates undulations in the hair

  an undulating curve

  Synonyms: undulation

  a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures)

  a heat wave

  a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch

  set waves in

  she asked the hairdresser to wave her hair

  Similar:

  beckon: signal with the hands or nod

  She waved to her friends

  He waved his hand hospitably

  brandish: move or swing back and forth

  She waved her gun

  Synonyms: flourish

  roll: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion

  The curtains undulated

  the waves rolled towards the beach

  Synonyms: undulate, flap

  curl: twist or roll into coils or ringlets

  curl my hair, please