wave line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave line

    * kỹ thuật

    phương truyền sóng