waveson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveson.

Từ điển Anh Việt

  • waveson

    * danh từ

    hàng trôi giạt sau khi tàu đắm