waveform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveform.

Từ điển Anh Việt

 • waveform

  (điều khiển học) dạng sóng (của tín hiệu )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waveform

  * kỹ thuật

  dạng sóng

  hình dạng sóng

  hình sóng

  xây dựng:

  có dạng sóng

  toán & tin:

  dạng sóng (của tín hiệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waveform

  Similar:

  wave form: the shape of a wave illustrated graphically by plotting the values of the period quantity against time

  Synonyms: wave shape