waveform digit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveform digit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveform digit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveform digit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waveform digit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự số hóa dạng sóng