wave angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave angle

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    góc trời (rời ăng ten phát hoặc tới ăng ten thu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wave angle

    the angle of arrival (or departure) of a radio wave with respect to the axis of an antenna array