wave file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin sóng