wave base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave base

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mức cao chân sóng