wave mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave mass

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khối lượng sóng