wave noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave noise

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhiễu sóng