wave crest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave crest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave crest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave crest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave crest

    * kỹ thuật

    đỉnh sóng

    ngọn sóng