waveless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveless.

Từ điển Anh Việt

 • waveless

  /'weivlis/

  * tính từ

  không có sóng, không gợn sóng, lặng sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waveless

  * kỹ thuật

  lặng sóng

  xây dựng:

  không có sóng

  không gợn sóng