wave phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave phase

    * kỹ thuật

    vật lý:

    pha sóng