wave group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave group

    * kỹ thuật

    nhóm sóng