wave top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave top.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave top

    * kỹ thuật

    đỉnh sóng