wave gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave gauge

    * kỹ thuật

    máy đo sóng