wave force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave force

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực sóng (biển)