wave pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave pitch

    * kỹ thuật

    bước sóng