wave-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave-like.

Từ điển Anh Việt

  • wave-like

    * tính từ

    giống như sóng; tựa sóng

    * phó từ

    như sóng