flap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flap.

Từ điển Anh Việt

 • flap

  /flæp/

  * danh từ

  nắp (túi, phong bì, mang cá...)

  vành (mũ); cánh (bàn gấp); vạt (áo); dái (tai)

  sự đập, sự vỗ (cánh...)

  cái phát đen đét, cái vỗ đen đét

  (thông tục) sự xôn xao

  * động từ

  đập đen đét, đánh đen đét, vỗ đen đét

  bird flaps wings: chim vỗ cánh

  to flap flies away: đuổi ruồi

  làm bay phần phật

  the wind flaps the sails: gió thổi làm buồm bay phần phật

  lõng thõng, lòng thòng (như cái dải)

  to flap one's mouth; to flap about

  nói ba hoa

 • flap

  (cơ học) cánh tà sau (của máy bay); bảng chắn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flap

  * kỹ thuật

  cánh treo

  cửa nạp

  đầu

  khóa

  làm loe ra

  nắp

  nắp lật

  nắp van

  sàn nâng

  van

  vành

  toán & tin:

  bảng chắn

  ô tô:

  cái nắp vuông

  xây dựng:

  dải flap

  vành (ngói)

  vật lý:

  lá sập

  tấm lật

  cơ khí & công trình:

  nắp gập

  mũ nắp

  van lưỡi gà

  y học:

  vạt ghép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flap

  any broad thin and limber covering attached at one edge; hangs loose or projects freely

  he wrote on the flap of the envelope

  the motion made by flapping up and down

  Synonyms: flapping, flutter, fluttering

  a movable piece of tissue partly connected to the body

  a movable airfoil that is part of an aircraft wing; used to increase lift or drag

  Synonyms: flaps

  move noisily

  flags flapped in the strong wind

  pronounce with a flap, of alveolar sounds

  Similar:

  dither: an excited state of agitation

  he was in a dither

  there was a terrible flap about the theft

  Synonyms: pother, fuss, tizzy

  roll: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion

  The curtains undulated

  the waves rolled towards the beach

  Synonyms: undulate, wave

  beat: move with a thrashing motion

  The bird flapped its wings

  The eagle beat its wings and soared high into the sky

  beat: move with a flapping motion

  The bird's wings were flapping

  dither: make a fuss; be agitated

  Synonyms: pother