thrive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thrive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thrive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thrive.

Từ điển Anh Việt

 • thrive

  /θraiv/

  * nội động từ throve, thrived; thriven, thrived

  thịnh vượng, phát đạt

  an enterprise can't thrive without good management: quản lý không tốt thì xí nghiệp không thể phát đạt được

  lớn nhanh, mau lớn, phát triển mạnh

  children thrive on fresh air and good food: trẻ em chóng lớn nhờ không khí mát mẻ và ăn uống tốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thrive

  * kinh tế

  phát đạt

  thịnh vượng

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phát đạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thrive

  make steady progress; be at the high point in one's career or reach a high point in historical significance or importance

  The new student is thriving

  Synonyms: prosper, fly high, flourish

  Similar:

  boom: grow vigorously

  The deer population in this town is thriving

  business is booming

  Synonyms: flourish, expand