smash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smash.

Từ điển Anh Việt

 • smash

  /smæʃ/

  * danh từ

  sự vỡ ra từng mảnh; sự đập vỡ ra từng mảnh; tiếng vỡ xoảng

  sự va mạnh, sự đâm mạnh vào

  there's a smash on the road: có tai nạn xe đâm nhau ở đường cái

  (thể dục,thể thao) cú đập mạnh (quần vợt)

  cú đấm mạnh, cú đấm thôi sơn

  sự phá sản, sự thua lỗ liên tiếp

  rượu mạnh ướp đá

  (thực vật học) sự thành công lớn

  * ngoại động từ

  đập tan ra từng mảnh

  (thể dục,thể thao) đập mạnh (bóng)

  phá, phá tan; đập tan (kế hoạch), làm tan rã (quân địch)

  to smash a record: phá một kỷ lục

  làm phá sản

  * nội động từ

  vỡ tan ra từng mảnh

  va mạnh vào, đâm mạnh vào

  car smashes into a tree: xe ôtô đâm mạnh vào cây

  thất bại, phá sản (kế hoạch)

  (từ lóng) lưu hành bạc đồng giả

  to smash in

  phá mà vào, đột nhập vào

  to smash in a door: phá cửa mà vào

  to smash up

  đập tan ra từng mảnh; vỡ tan ra từng mảnh

  * phó từ

  sầm một cái

  the car ran smash into the tram: chiếc ô tô đâm đánh sầm một cái vào xe điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • smash

  a serious collision (especially of motor vehicles)

  Synonyms: smash-up

  hit hard

  He smashed a 3-run homer

  Synonyms: nail, boom, blast

  break into pieces, as by striking or knocking over

  Smash a plate

  Synonyms: dash

  hit violently

  She smashed her car against the guard rail

  hit (a tennis ball) in a powerful overhead stroke

  collide or strike violently and suddenly

  The motorcycle smashed into the guard rail

  overthrow or destroy (something considered evil or harmful)

  The police smashed the drug ring after they were tipped off

  break suddenly into pieces, as from a violent blow

  The window smashed

  with a loud crash

  the car went smash through the fence

  Synonyms: smashingly

  Similar:

  knock: a vigorous blow

  the sudden knock floored him

  he took a bash right in his face

  he got a bang on the head

  Synonyms: bash, bang, belt

  overhead: a hard return hitting the tennis ball above your head

  crash: the act of colliding with something

  his crash through the window

  the fullback's smash into the defensive line

  hit: a conspicuous success

  that song was his first hit and marked the beginning of his career

  that new Broadway show is a real smasher

  the party went with a bang

  Synonyms: smasher, strike, bang

  bankrupt: reduce to bankruptcy

  My daughter's fancy wedding is going to break me!

  The slump in the financial markets smashed him

  Synonyms: ruin, break

  crush: humiliate or depress completely

  She was crushed by his refusal of her invitation

  The death of her son smashed her

  Synonyms: demolish

  bang up: damage or destroy as if by violence

  The teenager banged up the car of his mother

  Synonyms: smash up