bash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bash.

Từ điển Anh Việt

 • bash

  /bæʃ/

  * danh từ

  cú đánh mạnh

  to have a bash at it

  (từ lóng) thử làm việc đó, gắng làm việc đó

  * ngoại động từ

  đánh mạnh, va mạnh, đập mạnh

  to bash in the lid of a box: đập mạnh nắp hộp xuống

  to bash one's head against something: đập đầu vào cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bash

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  va đập mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bash

  an uproarious party

  Synonyms: do, brawl

  Similar:

  knock: a vigorous blow

  the sudden knock floored him

  he took a bash right in his face

  he got a bang on the head

  Synonyms: bang, smash, belt

  sock: hit hard

  Synonyms: bop, whop, whap, bonk