dash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dash.

Từ điển Anh Việt

 • dash

  /dæʃ/

  * danh từ

  sự va chạm, sự đụng mạnh

  tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ

  sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào

  to make a dash at (against) the enemy: lao tới kẻ thù

  to make a dash for something: xống tới lấy cái gì

  sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết

  a man of skill and dash: một người có kỹ năng và nghị lực

  vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)

  chút ít, ít, chút xíu

  a dash of vinegar: một tí giấm

  there is a romantic dash in it: có một chút gì lãng mạng trong đó

  vẻ phô trương, dáng chưng diện

  to cut a dash: có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương

  nét viết nhanh

  gạch ngang (đầu dòng...)

  (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn

  hundredmetre dash: cuộc chạy đua 100 mét

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) dashboard

  * ngoại động từ

  đập vỡ, làm tan nát

  to dash to pieces: đập vỡ ra từng mảnh

  flowers dashed by rain: những bông hoa bị mưa gió làm tan nát

  (nghĩa bóng) làm tan vỡ, làm tiêu tan; làm lúng túng, làm bối rối; làm thất vọng, làm chán nản

  to dash all one's hopes: làm tiêu tan hết cả hy vọng

  to dash one's plan: làm vỡ kế hoạch

  to look quite dashed: trông chán nản thất vọng ra mặt; trông bối rối lúng túng lắm

  ném mạnh, văng mạnh, va mạnh

  to dash the glass agianst the wall

  ném mạnh cái cốc vào tường

  vảy, hất (nước...)

  to dash water over something: vảy nước lên cái gì

  pha, hoà, trộn

  wine dashed with water: rượu vang pha thêm nước

  gạch đít

  (từ lóng)

  oh, dash!: mẹ kiếp!

  * nội động từ

  lao tới, xông tới, nhảy bổ tới

  to dash from the room: lao ra khỏi căn phòng

  to dash along the street: lao đi trên đường phố

  to dash up to the door: xô vào cửa

  va mạnh, đụng mạnh

  the waves dashed against the cliff: sóng vỗ mạnh vào vách đá

  to dash along

  lao đi

  to dash at

  xông vào, nhảy bổ vào

  to dash away

  xô mạnh ra xa, đẩy mạnh ra xa, quăng mạnh ra xa

  vọt ra xa

  to dash down

  đạp mạnh xuống, vứt mạnh xuống

  nhảy bổ xuống, lao xuống (dốc...)

  viết nhanh, thảo nhanh

  to dash in

  vẽ nhanh, vẽ phác

  lao vào, xông vào, nhảy bổ vào

  to dash off one's tears: lau vội nước mắt

  thảo nhanh (bức thư...), vẽ nhanh (bức hoạ...)

  lao đi

  to dash out

  gạch đi, xoá đi

  đánh vỡ (óc...)

  lao ra

 • dash

  nhấn mạnh // nét gạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dash

  * kinh tế

  gạch ngang (đầu dòng)

  * kỹ thuật

  bảng điều khiển

  cán búa

  gạch ngang

  nét

  nét gạch

  nhấn mạnh

  pha

  trộn

  vạch

  vết

  vữa sỏi

  ô tô:

  bảng khí cụ

  toán & tin:

  gạch nối

  xây dựng:

  hòa

  kẻ sọc

  khắc vạch

  vỗ bờ

  cơ khí & công trình:

  sự va mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dash

  distinctive and stylish elegance

  he wooed her with the confident dash of a cavalry officer

  Synonyms: elan, flair, panache, style

  a quick run

  Synonyms: sprint

  a footrace run at top speed

  he is preparing for the 100-yard dash

  the longer of the two telegraphic signals used in Morse code

  Synonyms: dah

  the act of moving with great haste

  he made a dash for the door

  Synonyms: bolt

  destroy or break

  dashed ambitions and hopes

  add an enlivening or altering element to

  blue paint dashed with white

  Similar:

  hyphen: a punctuation mark (-) used between parts of a compound word or between the syllables of a word when the word is divided at the end of a line of text

  dart: run or move very quickly or hastily

  She dashed into the yard

  Synonyms: scoot, scud, flash, shoot

  smash: break into pieces, as by striking or knocking over

  Smash a plate

  crash: hurl or thrust violently

  He dashed the plate against the wall

  Waves were dashing against the rock

  daunt: cause to lose courage

  dashed by the refusal

  Synonyms: scare off, pall, frighten off, scare away, frighten away, scare