shoot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoot.

Từ điển Anh Việt

 • shoot

  /ʃu:t/

  * danh từ

  cành non; chồi cây; cái măng

  thác nước

  cầu nghiêng, mặt nghiêng (để tháo nước, để đẩy đất...)

  cuộc tập bắn

  cuộc săn bắn; đất để săn bắn

  (thể dục,thể thao) cú đá, cú sút (bóng)

  cơ đau nhói

  * động từ shot

  vụt qua, vọt tới, chạy qua

  flash shoots across sky: ánh chớp loé ngang bầu trời

  đâm ra, trồi ra

  buds are shooting: chồi đang đâm ra

  tree shoots: cây đâm chồi

  cape shoots out: mũi đất đâm ra ngoài biển

  ném, phóng, quăng, liệng, đổ

  bow shoots arrow: cung phóng tên đi

  sun shoots its rays: mặt trời toả tia sáng

  to shoot fishing-net: quăng lưới

  to shoot rubbish: đổ rác

  bắn

  to shoot well with a revolver: bắn súng lục giỏi

  to shoot straight: bắn trúng

  to be shot in the arm: bị trúng đạn vào tay

  to shoot a match: dự cuộc thi bắn

  săn bắn

  to be out shooting: đi săn

  sút, đá (bóng)

  đau nhói, đau nhức nhối

  tooth shoots: đau răng nhức nhối

  (thể dục,thể thao) là là mặt đất ((nghĩa bóng) crickê)

  chụp ảnh, quay phim

  bào

  shot edges: những cạnh đã được bào nhẵn

  * động tính từ quá khứ

  óng ánh

  shot silk: lụa óng ánh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời mệnh lệnh nói đi!

  to shoot at

  (thông tục) cố gắng đạt được

  to shoot away

  bắn bay đi, bắn văng đi

  bắn hết (đạn)

  to shoot away all one's ammunition: bắn hết đạn

  to shoot down

  bắn rơi

  to shoot forth

  thoáng qua như chớp, thoảng qua như gió

  đâm chồi (cây)

  to shoot up

  lớn mau, lớn nhanh, lớn vọt

  bắn trúng nhiều phát

  (thông tục) khủng bố; triệt hạ

  to shoot the cat

  (từ lóng) nôn, mửa

  to shoot a line

  (từ lóng) nói khoác, nói bịa

  to shoot out one's lips

  bĩu môi khinh bỉ

  to shoot the moon x moon to shoot Niagara

  liều, tính chuyện liều

  to shoot the sun

  đo độ cao của mặt trời lúc buổi trưa

  I'll be shot if...

  nếu... tôi chết

  I'll be shot if I know

  tôi không biết, tôi biết thì tôi chết

  to shoot off one's (the) mouth

  (từ lóng) nói ba hoa, nói không giữ mồm giữ miệng

  to be shot through with

  gặp nhiều (điều không ưng, nguy hiểm...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shoot

  * kinh tế

  chồi

  lộc

  mầm

  máng

  măng

  máng nghiêng

  * kỹ thuật

  bắn

  bắn phá vỉa than/ nổ khoan lỗ

  cái phễu

  cần

  cho nổ

  đổ

  đổ (bê tông)

  làm đứt

  ném

  nổ

  nổ mìn

  máng

  máng dốc

  máng trượt

  ống

  phễu

  phun

  quay phim

  trượt

  hóa học & vật liệu:

  cầu nghiêng (đẩy chất)

  nổ mìn khảo sát (địa chấn)

  thể bướu

  thể cán

  xây dựng:

  cầu nghiêng (đẩy đất)

  phá quặng

  thanh (nối)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shoot

  a new branch

  the act of shooting at targets

  they hold a shoot every weekend during the summer

  hit with a missile from a weapon

  Synonyms: hit, pip

  kill by firing a missile

  Synonyms: pip

  send forth suddenly, intensely, swiftly

  shoot a glance

  throw or propel in a specific direction or towards a specific objective

  shoot craps

  shoot a golf ball

  emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully

  The dragon shot fumes and flames out of its mouth

  cause a sharp and sudden pain in

  The pain shot up her leg

  variegate by interweaving weft threads of different colors

  shoot cloth

  throw dice, as in a crap game

  score

  shoot a basket

  shoot a goal

  utter fast and forcefully

  She shot back an answer

  measure the altitude of by using a sextant

  shoot a star

  produce buds, branches, or germinate

  the potatoes sprouted

  Synonyms: spud, germinate, pullulate, bourgeon, burgeon forth, sprout

  Similar:

  blast: fire a shot

  the gunman blasted away

  film: make a film or photograph of something

  take a scene

  shoot a movie

  Synonyms: take

  dart: run or move very quickly or hastily

  She dashed into the yard

  Synonyms: dash, scoot, scud, flash

  tear: move quickly and violently

  The car tore down the street

  He came charging into my office

  Synonyms: shoot down, charge, buck

  photograph: record on photographic film

  I photographed the scene of the accident

  She snapped a picture of the President

  Synonyms: snap

  inject: force or drive (a fluid or gas) into by piercing

  inject hydrogen into the balloon

  fritter: spend frivolously and unwisely

  Fritter away one's inheritance

  Synonyms: frivol away, dissipate, fritter away, fool, fool away

  inject: give an injection to

  We injected the glucose into the patient's vein